Select your language

1.1. Šis Līgums nosaka piekļuves kārtību tīklā ievietotajiem informatīvajiem materiāliem, kas veido informācijas resursu cargoriga.lv (turpmāk – Vietne), Vietnes uzturētāja (turpmāk – Vietnes īpašnieks) tiesības un pienākumus, tiesības un pienākumus. personām, kuras piekļūst Vietnei, izmantojot tīkla internetu (turpmāk – Lietotāji). Vietnes saturs un struktūra ir aizsargāti kā autortiesību objekti.

 

1.2. Visas partnerības starp Vietnes īpašnieku un Lietotājiem regulē šis Līgums. Gadījumā, ja noteiktus jautājumus šis Līgums neregulē, attiecības starp Īpašnieku un Vietnes lietotājiem (turpmāk – Puses) regulē spēkā esošās Igaunijas likumdošanas normas.

1.3. Šī Līguma noteikumus Vietnes īpašnieks nosaka, maina un atceļ vienpusēji bez iepriekšēja brīdinājuma. No brīža, kad tīmekļa vietnē tiek ievietota Līguma jaunā versija, iepriekšējā versija tiek uzskatīta par nederīgu. Lietotājam ir pienākums patstāvīgi iepazīties ar pašreizējo Vietnes versiju. Izmantojot Vietni, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Līgumu un ir atbildīgs par tā pārkāpumiem.

1.4. Uz Pušu tiesībām un pienākumiem tiek piemēroti to rašanās brīdī spēkā esošās Līguma redakcijas noteikumi, ja vien no šī Līguma noteikumiem, normatīvajiem tiesību aktiem un to tiesisko attiecību rakstura, kas radušās starp ballītēm.

1.5. Atbalstītās pārlūkprogrammas un versijas. Ērtam darbam ar vietni iesakām izmantot šādas pārlūkprogrammas: Chrome versiju 45 un jaunāku, Safari versiju 9.1 un jaunāku, Mozilla Firefox versiju 45 un jaunāku, Opera versiju 41, Android versiju 4.3 un jaunāku, ios 9, Yandex pārlūkprogrammas versiju 15. un jaunāka versija, Edge versija 13 un jaunāka. Dažām funkcijām ir nepieciešams JavaScript un sīkfailu atbalsts.

Vietnes īpašnieks
2.1. Vietne pieder “Cargoriga” (50103676491).

2.2. Vietnes īpašniekam ir visas ekskluzīvas tiesības uz Vietni un viņš izmanto šīs tiesības pēc saviem ieskatiem, brīvi maina un papildina programmas un informāciju, kas veido Vietni, ļauj piekļūt Vietnei vai ierobežo šādu piekļuvi, izmanto citas viņam piederošās tiesības saistībā ar Vietne. Vietnes īpašniekam ir tiesības jebkurā laikā liegt piekļuvi un/vai lietot Vietni un/vai tajā ievietoto informāciju un/vai Vietnē sniegtos pakalpojumus vienam, vairākiem vai visiem Lietotājiem, nenorādot iemeslus un bez zaudējumu atlīdzība.

2.3. Vietnes īpašnieks atbalsta vietni, lai vietnē ievietotu informāciju par uzņēmumu, tā darbību, informāciju, kas nepieciešama vietnes īpašnieka klientiem un citiem darījumu partneriem, kā arī citu informāciju, kas, pēc Vietnes īpašnieka domām, var būt noderīga. vietnes lietotājiem.

Vietnes lietotāji
3.1. Jebkura persona, kas piekļūst vietnei, izmantojot internetu, tiek atzīta par lietotāju. Lietotājs apliecina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona.

3.2. Piekļūstot vietnei ar interneta starpniecību, lietotājs apņemas ievērot šos noteikumus un citus Vietnes lietošanas noteikumus, ko vietnes īpašnieks ir noteicis citos tīmekļa vietnē ievietotajos dokumentos. Ja nepiekrītat vienai vai vairākām prasībām vai noteikumiem, lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt vietnes un/vai tajā ievietotās informācijas lietošanu.

3.3. Lietotāja piekļuve atsevišķām vietnes sadaļām ir iespējama pēc lietotāja reģistrācijas Vietnē. Lai reģistrētos, lietotājam ir jānorāda savs pieteikumvārds un parole, ko viņš turpmāk izmanto, lai piekļūtu šādām vietnes sadaļām. No reģistrācijas apstiprināšanas un pieteikšanās un paroles aktivizēšanas brīža Lietotājs iegūst reģistrēta Lietotāja statusu.

3.4. Lietojot vietni, ievadot vārdu, uzvārdu, pasi vai citus personas datus (savu vai trešo personu), lietotājs pauž savu piekrišanu to apstrādei (savu vai apstiprina šādas piekrišanas saņemšanu no trešajām personām – personas datu subjektiem) Vietnes īpašnieks vai viņa pilnvarotās personas, lai izpildītu šo līgumu par tiesību piešķiršanu Lietotājam izmantot Vietni un/vai tajā ievietoto informāciju un/vai pakalpojumus, kas parasti tiek nodrošināti Vietnē.

3.5. Lietotāja tiesības un pienākumi rodas no pirmās piekļuves brīža jebkurai no Vietnes interneta lapām. Lietotājam ir tiesības atteikties izmantot savas tiesības, aizverot Vietnes lapu, kurai viņš piekļuva.

3.6. Lietotājiem tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve Vietnē ievietotajiem informatīvajiem materiāliem. Lietotājiem ir pienākums atturēties no darbībām, kas var kaitēt Vietnes saturam, programmatūrai un aparatūrai, ierobežot trešo personu piekļuvi Vietnei, kā arī no mēģinājumiem vienā vai otrā veidā mainīt Vietnē ievietotā satura un programmatūras sastāvu. .

Vietnē ievietotās informācijas statuss
4.1. Tiesības uz Vietnē ievietotajiem informatīvajiem materiāliem pieder Vietnes īpašniekam un citiem autortiesību īpašniekiem, ar kuru piekrišanu materiāli tika ievietoti Vietnē. Citām personām nav tiesību jebkādā veidā, pilnībā vai daļēji izmantot Vietnē ievietotos materiālus, lai izplatītu, reproducētu, reproducētu norādītos materiālus bez Vietnes īpašnieka un (vai) citu autortiesību īpašnieku iepriekšējas rakstiskas atļaujas. no norādītajiem materiāliem, izņemot gadījumus, kad materiāli tiek izmantoti tikai personiskām vajadzībām.

4.2. Lietotājiem ir tiesības brīvi iepazīties ar materiāliem, kas atrodas Vietnē publiskajā domēnā. Piekļuve Vietnē esošajiem materiāliem tiek nodrošināta bez maksas, izņemot gadījumus, kad Vietnē ir skaidri noteikts. Puses patstāvīgi sedz visas izmaksas, kas tām rodas, īstenojot savas tiesības un pienākumus saistībā ar Vietni.

4.3. Vietnes īpašnieks dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Vietnē ievietotā informācija ir pēc iespējas pilnīgāka, uzticamāka un jaunākā, taču nevar garantēt Vietnē ievietotās informācijas pilnīgumu, uzticamību un atbilstību, un nav atbildīgs par Vietnē ievietotās informācijas izmantošanas sekas.

4.4. Informācija par nodaļu grafiku, kravas transporta izbraukšanu un pienākšanu, pakalpojumu izmaksām ir informatīva. Vietnes īpašnieks veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu iespējamos informācijas izkropļojumus un nodrošinātu tās atjaunināšanas savlaicīgumu. Tomēr Vietnes īpašnieks negarantē informācijas atbilstību jebkurā brīdī un nav atbildīgs par neprecizitāti, neatbilstību, informācijas trūkumu Vietnē un/vai par neiespējamību sniegt Vietnē parasti sniegtos pakalpojumus.

4.5. Lietotāji patstāvīgi lemj par Vietnē ievietotās informācijas izmantošanu, un Vietnes īpašnieks nav atbildīgs par tās izmantošanu un savu lēmumu sekām.

Informācijas apmaiņa ar Lietotājiem
5.1. Vietnes īpašnieks ļauj Lietotājiem izteikt savu viedokli par uzņēmuma darbu, uzdot jautājumus, izteikt ieteikumus un komentārus. Šādiem nolūkiem vietnē ir norādīti Vietnes īpašnieku nodaļu tālruņu numuri un e-pasta adreses, ir izveidota Atvērtā līnija.

5.2. Lietotājiem nav tiesību ievietot Vietnē reklāmas, politisku, diskriminējošu, pornogrāfisku un citu informāciju, kas neatbilst likumdošanas, morāles un ētikas prasībām, kā arī informāciju, kas diskreditē Vietnes īpašnieka biznesa reputāciju, viņa saistītajiem uzņēmumiem, darījumu partneriem un partneriem, kā arī informācija par Vietnes īpašnieka konkurentiem. Lietotāji ir atbildīgi par Vietnē ievietotās informācijas precizitāti un tās atbilstību tiesību aktu prasībām.

5.3. Lai iegūtu atsauces rakstura operatīvo informāciju, Lietotājiem ieteicams sazināties ar uzņēmuma amatpersonām (virzienu kuratoriem, reģionālajiem pārstāvjiem, Vietnes administratoriem). Atsauksmju veidlapu un e-pastu ieteicams izmantot citu jautājumu risināšanai, sūdzību un ieteikumu sniegšanai par cargoriga.lv darbu.

5.4. No Lietotājiem saņemtā informācija var tikt ievietota Vietnē, izņemot gadījumus, kad šāda informācija ir atzīmēta ar “nav publicējama”. Informācija, ko Lietotāji sniedz, reģistrējoties Vietnē, izņemot vārdu, uzvārdu un uzvārdu, nevar tikt publicēta un tiek uzskatīta par konfidenciālu.

5.5. Vietnes īpašnieks nav atbildīgs par no Lietotājiem saņemtās informācijas saturu. Ja Lietotāja ziņojumā ir informācija, kas ir pretrunā ar tiesību aktiem un morāles un ētikas pamatiem, Vietnes īpašnieks patur tiesības nekavējoties dzēst šādu ziņojumu un/vai pārtraukt vai ierobežot Lietotāja piekļuvi Vietnei, nebrīdinot Lietotāju.

Jautājumi un atbildes
6.1. Lai sniegtu Lietotājiem vispilnīgāko informāciju par Vietnes īpašnieka darbībām, Vietne satur atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

6.2. Vietnes īpašnieks patur tiesības ievietot jebkuru viņam nosūtīto jautājumu (izņemot ziņojumus ar atzīmi “nav paredzēts publicēšanai”) un atbildi uz to Vietnes sadaļā “Bieži uzdotie jautājumi”. Vietnes īpašnieks negarantē nosūtītā jautājuma burtisku atveidi un patur tiesības jebkādā veidā rediģēt un mainīt Vietnē ievietotos ziņojumus.

6.3. Visi sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi” ievietotie jautājumi tiek ievietoti tikai ar tās personas vārdu, kura tos uzdevusi, nenorādot citus personas datus.

Pušu pienākumi
7.1. Katra no Pusēm ir pilnībā atbildīga par kaitējumu, kas nodarīts otrai Pusei vai trešajām personām pašas Puses apzinātas darbības rezultātā.

7.2. Vietnes īpašnieks nav atbildīgs, ja Lietotājs nevar piekļūt, izmantot Vietni un/vai tajā ievietoto informāciju vai saņemt Vietnē parasti sniegtos pakalpojumus.

7.3. Vietnes īpašnieks nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Lietotājiem vai trešajām personām, izmantojot Lietotāju Vietnē ievietotos materiālus.

7.4. Ja Lietotājs pārkāpj šo noteikumu noteikumus, tas var būt par pamatu īslaicīgam vai pilnīgam piekļuves Vietnei liegumam vai pagaidu vai pilnīgai reģistrācijas pārtraukšanai. Lēmumu liegt konkrētam Lietotājam piekļuvi Vietnei vai ierobežot šāda Lietotāja piekļuvi Vietnei, izbeigt vai apturēt reģistrāciju pieņem Vietnes īpašnieks.

Pretenziju izskatīšana8.1. Pretenzijas Vietnes īpašniekam tiek iesniegtas, nosūtot vēstuli pa pastu uz Vietnes īpašnieka atrašanās vietas adresi, kas norādīta 2.1. punktā. pašreizējo līgumu. Šādā vēstulē jābūt pietiekamai informācijai prasības izskatīšanai pēc būtības, kā arī jānorāda vēstules sūtītāja vārds (nosaukums) un dzīvesvieta (atrašanās vietas adrese). Anonīmas pretenzijas netiks izskatītas.

8. Pretenziju izskatīšana

8.1. Pretenzijas pret Vietnes īpašnieku tiek izvirzītas, nosūtot vēstuli pa pastu uz Vietnes īpašnieka atrašanās vietas adresi, kas norādīta 2.1. punktā. pašreizējo līgumu. Šādā vēstulē jābūt pietiekamai informācijai, lai prasību izskatītu pēc būtības, kā arī jānorāda vēstules sūtītājas vārds (vārds) un dzīvesvieta (atrašanās vietas adrese). Anonīmas pretenzijas netiks izskatītas.Vietnes īpašnieka informācija:

CargoRīga
Reģ.: 50103676491
PVN: LV50103676491